Telpu izmantošanas noteikumi

 

 

1.     VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. idärto centra (turpmāk tekstā – Centra) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nodrošina Centrā vienotu darba kārtību, kas saistoša visiem Centra īpašniekiem un īrniekiem (turpmāk tekstā – Speciālists).

1.2. Centra dibinātājas ir Daiga Katrīna Bitēna un Lāsma Poļikeviča (turpmāk tekstā – Īpašnieks), kurš nosaka un regulē iekšējo kārtību Centrā.

1.3. Centra iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti ar mērķi informēt Speciālistus par vispārējo kārtību Centrā, kā arī brīdināt Speciālistus par iespējamajām sekām šo Noteikumu neievērošanas gadījumā.

 

2. SPECIĀLISTA IESAISTĪŠANĀS UN TELPU NOMAS KĀRTĪBA

2.1. Rezervējot telpas nomai Speciālists piekrīt sadarbības attiecību uzsākšanai ar Centru un ar Īpašnieku un piekrīt telpu izmantošanas Noteikumiem. 

2.2. Par rezervēto īres laiku atcelšanu Speciālists ziņo Īpašniekam vismaz divas nedēļas pirms noteiktā datuma (grupu telpas gadījumā) un vismaz 48 h pirms noteiktā datuma (individuālās telpas gadījumā). Pretējā gadījumā neatkarīgi no Centra telpu izmantošanas, Speciālists sedz plānotās telpu nomas izmaksas.

2.3. Uzsākot sadarbību, Speciālistam tiek piešķirts personalizēts kods, ar kura starpniecību Speciālistam ir iespēja piekļūt Centra atslēgām noteiktajās īres dienās. 

2.4. Piešķirto kodu telpu atslēgas saņemšanai Speciālists izmantot tikai savām vajadzībām atrunātajā telpu izmantošanas laikā. Piešķirto kodu ir aizliegts izpaust citām personām. 

2.5. Atslēdzot vai aizslēdzot durvis, Speciālists uzreiz atslēgu novieto atpakaļ atslēgas kastītē, lai tā būtu pieejama citu Speciālistu lietošanai. Atslēgas telpu izmantošanas laikā nav atļauts ienest telpās, turēt kabatā, iznest no ēkas vai kā citādi mainīt atslēgu atrašanās vietu.

2.6. Atslēdzot un aizslēdzot kasīti, Speciālista pienākums ir pārliecināties, vai kastīte ir slēgta. Ja kastīte sistēmas kļūdas pēc palikusi vaļā, Speciālista uzdevums ir vēlreiz ievadīt kodu, atvērt un aizvērt kastīti un pārliecināties, vai kastīte aizslēdzas. 

 

3. TELPU LIETOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Speciālists uztur Centra telpas pienācīgā kārtībā, atstājot tās pēc iespējas tādā pašā stāvoklī, kādā tajās sākts strādāt (grupu telpā krēsli piebīdīti pie galda, krūzītes un citi virtuves piederumi nomazgāti un nolikti savās vietās, logi aizvērti u.c.).

3.2. Speciālists kārtīgi lieto visu telpās esošo inventāru, iekārtas, mēbeles un nekavējoties ziņo Īpašniekam par bojājumiem, ja tādi radušies Centra telpu izmantošanas laikā, kā arī par citiem novērotiem saimnieciskas dabas defektiem, bojājumiem vai inventāra un ikdienas patēriņa lietu (ūdens, kafija, tēja u.c.) trūkumu Centra telpās.

3.3. Speciālists lieto telpas saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem. Telpās ir aizliegts smēķēt, dedzināt kamīnu, atstāt degošas sveces bez uzraudzības u.c.

3.4. Speciālists ir informēts, ka Centra telpas viņam nav tiesību nodot apakšīrē.

3.5. Speciālists neatstāj savas personīgās mantas Centra telpās, iepriekš to nesaskaņojot. Ja Speciālistam ir nepieciešamība atstāt mantas Centra telpās (piemēram, nodarbībās regulāri izmantotos rekvizītus), Speciālists informē par to Īpašnieku un abi kopā vienojas par iespēju piešķirt Centra telpās vietu, kurā mantas atstāt.

3.6. Speciālists ir informēts, ka izmantojot telpas laika posmā no plkst. 20:00-08:00, tiek slēgtas kāpņu telpas durvis. Par iespēju iekļūt telpās norādītajā diennakts laikā Speciālists jautā Īpašniekam.

3.7. Speciālists ir informēts, ka telpās ir pieejams WiFi. Par iespēju izmantot WiFi Speciālists jautā Īpašniekam.

3.7. Gadījumos, kad Centra telpās paralēli darbojas vairāki Speciālisti (piemēram, viens individuālajā kabinetā, otrs grupu telpā), Speciālisti informē savus klients par vajadzību ievērot klusumu, jo blakus telpā notiek darbs.

 

4. IDÄRTO VĀRDA LIETOŠANA UN REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA CENTRA KOMUNIKĀCIJAS KANĀLOS

4.1. Ilgstošas sadarbības gadījuma informācija par Speciālistu var tikt izvietota Centra mājas lapā www.idarto.comsadaļā “Speciālisti”, informāciju iepriekš saskaņojot ar Īpašnieku.

4.2. Speciālistam ir ļauts sevi publiskajā telpā pozicionēt kā idärto centra speciālistu, norādot Centru kā savu darbības vietu sociālajos tīklos un citos komunikācijas kanālos.

4.3. Īpašniekiem ir ļauts izvietot informāciju par Speciālistiem, viņu sniegtajiem pakalpojumiem sociālajos tīklos. Nozīmīgāku publikāciju gadījumā, publikācijas saturs tiek saskaņots ar Speciālistu pirms publicēšanas.

 

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Speciālisti Centra telpās sadzīvo iespējami savstarpēji draudzīgi, izturoties viens pret otru ar cieņu. 

(Visited 42 times, 1 visits today)